ทำเนียบนายอำเภอดอนสัก
 • นายลาภ ลาภชูรัต (หัวหน้ากิ่ง)

  12 เม.ย. 2512 – 4 ม.ค. 2515

 • นายวิจิตร สุระกุล

  4 ม.ค. 2515 – 1 มิ.ย. 2515

 • นายเจียม เจียมพิจิตร

  1 มิ.ย. 2515 – 27 พ.ค. 2518

 • นายพาสกร จรูญรัตน์

  27 พ.ค. 2518 – 22 เม.ย. 2520

 • ร.ต.สมพร บุญเสริม

  22 เม.ย. 2520 – 31 พ.ค. 2521

 • ร.ต.สานิตย์ ฉายากุล

  31 ก.ค. 2521 – 28 ต.ค. 2523

 • นายพิสิฐ เกตุผาสุข

  28 ต.ค. 2523 – 10 ต.ค. 2526

 • นายกฤษณ์ ธีระชัยชยุต

  14 ต.ค. 2526 – 2 ต.ค. 2529

 • นายโสภณ สวัสดิโภชา

  6 ต.ค. 2529 – 16 ต.ค. 2530

 • ร.อ.สำราญ สุราษฎารมย์

  16 ต.ค. 2530 – 2 ก.ค. 2533

 • นายบุญชอบ พัฒนสงค์

  2 ก.ค. 2533 – 11 พ.ย. 2534

 • นายจำรัส หวานมณี

  11 พ.ย. 2534 – 5 พ.ย. 2536

 • นายดำริห์ บุญจริง

  5 พ.ย. 2536 – 1 พ.ย. 2541

 • นายคเณศ อินทรสุวรรณ

  2 พ.ย. 2541 – 21 พ.ย. 2542

 • นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร

  22 พ.ย. 2542 – 11 ธ.ค. 2544

 • นายเดชา กังสนันท์

  11 ธ.ค. 2544 – 16 ธ.ค. 2545

 • นายพิชัย ธิติศักดิ์

  16 ธ.ค. 2545 – 6 ต.ค. 2546

 • นายไพศาล ตรีธัญญา

  6 ต.ค. 2546 – 4 ม.ค. 2552

 • นายฐานิต พรหมทอง

  5 ม.ค. 2552 – 25 ม.ค. 2553

 • นายประเสริฐ จิตมุ่ง

  22 ก.พ. 2553 – 1 พ.ค. 2554

 • นายธีระพล ช่วยเรียง

  18 พ.ค. 2554 – 12 ธ.ค. 2554

 • ร.ท.ครรชิต บุญสิทธิ์

  13 ธ.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555

 • นายสุรพล ลิ่มศิลา

  11 มี.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2556

 • นายวีระ เกิดสิริมงคล

  28 ต.ค. 2556 – 26 ม.ค. 2558

 • นายวัชรินทร์ พุ่มจิตร์

  30 มี.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2558

 • นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม

  9 พ.ย. 2558 – 30 ก.ย. 2559

 • นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม

  7 พ.ย. 2559 - 16 ต.ค. 2560

 • นายเจริญ เปลี่ยวจิตร

  16 ต.ค. 60 - ปัจจุบัน