ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • นางสาวนิตยา เทพแป้น

  นายก อบต.ไชยคราม

 • นายประกอบ จันทร์แก้ว

  นายกเทศมนตรี เมืองดอนสัก

 • นายปราโมทย์ เพชรรัตน์

  นายก อบต. ปากแพรก

 • นายศักดิ์สินธุ์ ขันแข็ง

  นายก อบต. ดอนสัก

 • นายสมโชค อินทร์แก้ว

  นายก อบต. ชลคราม