ปลัดอำเภอและเสมียนตราอำเภอ
 • นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์

  นายอำเภอดอนสัก

 • นายพีรวัส ณ ตะกั่วทุ่ง

  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน

 • นายชัชชัย มณี

  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง

 • นายไพรัช บุญฤทธิ์

  ปลัดอำเภอผู้ช่วยกลุ่มงานทะเบียน

 • นางกฤษณา หิรัญรัตน์

  ปลัดอำเภองานปกครอง

 • นายวีรยุทธ สังข์สกุล

  ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง

 • นางสาวเยาวเรศ นงค์นวล

  ปลัดอำเภองานสำนักงาน

 • นางสาวเยาวลักษณ์ ข้งอุ่น

  เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

 • นางสาวอรอุมา กาจู๊ด

  เสมียนตราอำเภอ

 • นางอรนิสา จงสวัสดิ์

  เจ้าหน้าที่ปกครอง (พนักงานราชการ)

 • นางสาวจิรวรรณ คงเพ็ชร

  เจ้าหน้าที่ปกครอง

 • นางสาวเกณิกา ศรีภักดี

  เจ้าหน้าที่ปกครอง

 • นางสาวนันทภัค ใจสบาย

  เจ้าหน้าที่ปกครอง

 • นางสาวธิตินันท์ ชูมณี

  เจ้าหน้าที่ปกครอง

 • นางสาวจริยาภรณ์ ตระหง่าน

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและช่วยเหลืองานยาเสพติด