ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส อำเภอดอนสัก ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
27 ธันวาคม 2565

2713


วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส อำเภอดอนสัก ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อำเภอดอนสักเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรอำเภอดอนสัก ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมกิติมงคล ที่ว่าการอำเภอดอนสัก ชั้น 2 ได้ที่นี่