ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอดอนสัก ขอเสนอบทความ # “พื้นที่ปลอดภัย ไม่ใช้ยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” 26 มิถุนายน 2564
18 มิถุนายน 2564

3245


อำเภอดอนสัก ขอเสนอบทความ

# “พื้นที่ปลอดภัย ไม่ใช้ยาเสพติด”
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” 26 มิถุนายน 2564
 
             หากไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ประเทศของเราก็จะปลอดจากโรคโควิด 19 ปัญหายาเสพติดก็เช่นกัน หากไม่มีหน้าใหม่ใช้ยาเสพติด หมู่บ้าน ชุมชนของเราก็จะปลอดภัยจากยาเสพติดซึ่งพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีหน้าใหม่ใช้ยาเสพติดนี้ เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้ ตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชน โดยเริ่มจาก
- พื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว สามารถสร้างขึ้นได้ ด้วยการให้เวลาและความรักกับคนในครอบครัว สื่อสารกันด้วยหัวใจ รู้จักฟัง รู้จักพูด สร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจลูกหลาน เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าในตนเอง ฝึกให้ลูกหลานสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนอง ฝึกแก้ไขบัญหา การตัดสินใจและฝึกปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี รวมถึงวางกฎและความรับผิดชอบ หรือหน้าที่ช่วยเหลืองานในบ้าน
- พื้นที่ปลอดภัยในชุมชน สามารถร่วมสร้างด้วยการช่วยเหลือครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมพื้นที่เชิงบวก สร้างกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน เฝ้าระวังปัญหา เช่น เดินเวรยาม หรือตั้งจุดตรวจในหมู่บ้านและให้โอกาสผู้ที่พลั้งพลาดใช้ยาเสพติด ตั้งแต่การค้นหา ช่วยเหลือเพื่อให้เข้ารับการบำบัด ดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่องเมื่อมีรักและเข้าใจ ก็จะเกิดพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัวและหากเราสอดส่องอย่างใส่ใจก็จะเกิดพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนพื้นที่ปลอดภัย เราทุกคนร่วมสร้างได้"Save Zone, No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"
 
ด้วยความปรารถนาดี
จาก ที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก