ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19" อำเภอดอนสัก
26 พฤษภาคม 2563

376


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19" เรื่องรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19" อำเภอดอนสัก