แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที4) พ.ศ. 2559
26 กันยายน 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที4) พ.ศ. 2559 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔)
16 มิถุนายน 2559

0


แผนอัตรากำลังสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔)

เอกสารแนบ
แผนกรอบอัตรากำลัง พนักงานจ้าง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)
9 มิถุนายน 2559

0


แผนกรอบอัตรากำลัง พนักงานจ้าง  (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 3) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
7 เมษายน 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 3) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ