ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติอำเภอดอนสัก
14 กุมภาพันธ์ 2560

0


อำเภอดอนสัก เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกาญจนดิษฐ์  ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๑๒ เดิมขณะนั้นมี ๒ ตำบล คือ ตำบลดอนสัก และตำบล ชลคราม ต่อมาราษฎรตำบลไชยคราม อำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้ยื่นคำร้องขอโอนมาอยู่ในการปกครองของกิ่งอำเภอดอนสัก กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองของกิ่งอำเภอดอนสักใหม่ โดยโอนตำบลไชยคราม  มาขึ้นกับการปกครองของกิ่งอำเภอดอนสัก ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๒  จึงมีตำบลไชยครามเพิ่มขึ้นอีก รวมเป็น ๓ ตำบล ต่อมากิ่งอำเภอดอนสักได้ยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ และได้แยกบางหมู่บ้านของตำบลไชยคราม และตำบลดอนสักตั้งเป็นตำบลปากแพรก เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๑ รวมเป็น ๔ ตำบล

คำว่า “ดอนสัก”ชื่อนี้ตั้งขึ้นเมื่อใด และใครเป็นผู้ตั้งไม่มีหลักฐานปรากฏ แต่น่าจะสันนิษฐานได้ว่าชื่อนี้น่าจะเรียกตามสภาพภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ซึ่งพอจะสรุปได้ ๒ ประเด็นคือ

๑.เดิมบริเวณแถบนี้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ไม้สักเขา” เป็นไม้เนื้อแข็ง งอกขึ้นกระจัดกระจายทั่วไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยชาวบ้านนิยมตัดโค่นมาทำเสาบ้านหรือขนำ เพราะขนาดลำต้นไม่ใหญ่  ก่อนจะนำมาใช้งานจะต้องปอกเปลือกและนำไปลนไฟเสียก่อนเพราะมอดชอบชอนไช ปัจจุบันพันธ์ไม้ชนิดนี้ ยังมีหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ปริมาณน้อยมาก

๒.บริเวณพื้นที่อำเภอดอนสักในอดีตเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด สภาพพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารที่จะใช้ดำรงชีวิตของสัตว์เหล่านั้น จึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “ดอนสัตว์” ต่อมาชื่อนี้อาจจะเรียกผิดเพี้ยนมาเป็น “ดอนสัก” ก็อาจเป็นได้ 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
14 กุมภาพันธ์ 2560

0


 วิสัยทัศน์อำเภอดอนสัก

 - เมืองน่าอยู่  อู่อาหารทะเลไทย  ก้าวไกลการท่องเที่ยว

  พันธกิจ

 - พัฒนาอำเภอให้เป็นเมืองน่าอยู่
 - พัฒนาอำเภอให้เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลและสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
 - พัฒนาอำเภอสู่เมืองการเกษตรและเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ