ปฏิทินประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่ ฯลฯ ครั้งที่ ๕/๑๕๖๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
25 เมษายน 2561

0


ด้วยอำเภอดอนสัก ได้กำหนดวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่ ฯลฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกิตติมงคล ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอดอนสัก