ภาพเสด็จอำเภอดอนสัก
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
5 มกราคม 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสว่นตำบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2559
1 ตุลาคม 2558

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสว่นตำบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2559 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ว่าด้วยจริยธรรมของช้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
1 ตุลาคม 2558

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ว่าด้วยจริยธรรมของช้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ