ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
25 เมษายน 2561

0


ด้วยอำเภอดอนสัก ได้กำหนดวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในอัวคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกิตติมงคล ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอดอนสัก