ภาพกิจกรรม
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอดอนสัก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอนสัก
607
21 มิถุนายน 2560

ประมวลภาพกิจกรรม การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอดอนสัก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอนสัก ของที่ว่าการอำเภอดอนสัก


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img